تراز

صاف ، در یک راستا

ابزار ی که برای تشخیص صافی و در یک راستا بودن سطوح عمودی و افقی استفاده می‌شود. وسیله ای برای تراز کردن سطوح

انواع تراز

تراز دستی
تراز لیزری
تراز دیجیتالی

Posted on