تراز دستی

تراز دستی / تراز حبابی / تراز ویالی

نام دارد. یک لوله در وسط این تراز قرار دارد که تا حدودی پُر از مایع زرد رنگ است. در این لوله یک حباب هوا به شما کمک می‌کند تا میزان تراز بودن سطح را تعیین کنید. هنگام مشاهده حباب در وسط لوله، سطح به درستی تراز شده است.

Posted on