نورد

رولینگ /  Rolling

عملیات نَوَرد در فلزکاری ، که ضخامت یک قطعه یا صفحه را کاهش می‌دهند یا سطح مقطع ماده را از طریق نیروهای فشاری اعمال شده توسط غلتک‌ها تغییر می‌دهند.
نورد به دو صورت نورد گرم و نورد سرد انجام میگردد.
در فرایند نورد ساده ، فلز از بین دو غلتک عبور می‌کند که در جهت مخالف می‌چرخند، فاصله بین غلتک‌ها تا حدودی کمتر از ضخامت فلز ورودی است. و سرعت سطحی بیشتری از سرعت فلز ورودی دارند ، فلز برای جبران کاهش ضخامت یا سطح مقطع ، فشرده شده و طول آن افزایش می‌یابد.

تقریباً ۹۰٪ از کل محصولات فلزی حداقل یک بار عملیات نورد را تجربه می‌کنند.

Posted on