تراز خطی

از انواع تراز لیزری  ، ابزاری که می تواند با لیزر دو خط عمودی و افقی  ایجاد می کند، همچنین به عنوان شاقول نیز استفاده می گردد.

که روی یک سطح یا سه پایه ثابت می‌شود تا خطوط متقاطع عمودی و افقی را رسم شود .
نسبت به لیزرهای نقطه‌ای ثابت، گران‌ترند و دوام بیش‌تری دارند.

Posted on