لیزر تیپ یک

لیزر تیپ 1 / لیزر کلاس یک

نوعی از پرتو لیزر در دستگاه ها که توان خروجی به قدری کم است که ذاتا ایمن است. این لیزرها، لیزر آزاد هم خوانده می شوند و تابش پرتويی که منجر به خطر شود ندارند.

Posted on