دستگیره دیجیتال درب

دستگیره هوشمند درب / دستگیره الکترو نیکی درب

این نوع دستگیره های درب ، هوشمند می باشند و مجهز به قفل دیجیتال است.

Posted on