ماده ۲ قانون ثبت اسناد و املاک

ماده دو قانون ثبت اسناد و املاک

ماده2) مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل ماموریت خود نمی‌توانند انجام وظیفه نمایند اقدامات آنها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد.

Posted on