ماده ۴ قانون ثبت اسناد و املاک

ماده چهار قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 4) ملغی شده است.

Posted on