ماده ۵ قانون ثبت اسناد و املاک

ماده پنج قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 5) ملغی شده است.

Posted on