ماده ۲ قانون زمین شهری

ماده دو  قانون زمین شهری

ماده 2) اراضی شهری زمین‌هایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک‌ها قرار گرفته است.

Posted on