کوپلر استاندارد

متداول‌ترین نوع  وصله مکانیکی میلگرد ، وصله مکانیکی استاندارد است. وصله مکانیکی استاندارد برای آرماتورهایی با سایز یکسان و در حالتی که یکی از آرماتورها امکان چرخش داشته باشند، مورد استفاده قرار می‌گیرند .رزوه های داخلی هر دوطرف وصله مکانیکی استاندارد راستگرد می‌ باشد و می‌بایست هر یک از آرماتورها از هر طرف تا نیمه وصله مکانیکی ، به طور کامل بسته شوند.

Posted on