ماده ۵ قانون تجارت

ماده پنج  قانون تجارت

ماده 5 ) کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست.

Posted on