آئین نامه بتن آمریکا

آئین نامه بتن ACI 318 / آئین نامه ای سی آی

از جمله استانداردهای معتبر جهان میباشد که بخشی از آیین نامه بتن ایران نیز از همین آیین نامه گرفته شده است.این آیین نامه در اکثر کشور های جهان از اعتبار برخوردار است. در حال حاضر ویرایش ۱۹۹۹ این آیین نامه (ACI 318-99) در طراحی های سازه ای ایران مورد تایید مراجع ذیربط می باشد، و ویرایش ۲۰۰۵ آن (ACI 318-05) نیز در دانشگاه های کشور توسط اساتید گوناگون تدریس می گردد. ویرایش ۲۰۰۸ این آیین نامه (ACI 318-08) هم در شرف ورود به سیستم آموزشی کشورمان می باشد.

جدید ترین نسخه ی آیین نامه بتن امریکا ACI 318-14 می باشد.این آیین نامه ۵۲۴ صفحه دارد و برای سال ۲۰۱۴ می باشد.

Posted on