شستی‌ اعلام حریق

شاستی‌ اعلام حریق / Manulall Call Point

شستی‌ اعلام حریق از اجزا سیستم اعلام‌حریق می باشد.در نقاط در دسترس و  دید نصب میشود و هر فردی به محض اینکه از وجود آتش‌سوزی مطلع شد، می‌تواند با فشردن دایره‌ی سیاه روی آن دیگران را با خبر کند.

Posted on