آئین نامه بتن ایران

آیین نامه بتن ایران / نشریه 120 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور / آبا / Concrete Code of Iran

آیین‌نامه بتن ایران به اختصار آبا کتابی نوشته سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران است

این کتاب  در ۳۶۸ صفحه و در سال ۱۳۸۴ توسط دفتر امور فنی و تدوین معیارهای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران منتشر شده‌است.

این آیین‌نامه با ارائهٔ حداقل ضوابط و مقرراتی است که با رعایت آن‌ها میزان مناسبی از ایمنی قابلیت بهره‌برداری و پایایی سازه‌های موضوع آیین‌نامه‌ها تأمین می‌شود.

ضوابط و مقررات این آیین‌نامه طرح، آنالیز، اجرا و مشخصات مواد تشکیل دهنده سازه‌های بتنی را در بر می‌گیرند.

رعایت کامل مفاد این آیین‌نامه از طرف دستگاه‌های اجرایی مهندسان مشاور پیمانکاران و عوامل دیگر در طرح‌های عمرانی الزامی است.

این آیین‌نامه از دو بخش کلی تشکیل شده‌است:

کلیات مصالح و مسائل اجرایی

اصول تحلیلی و طراحی

 

کلیات

کلا آیین نامه ی بتن ایران در دو فصل مجزا نوشته شده که در ویرایش های پیشین کتاب در دو جلد ارائه می شده اما اکنون کتاب در قالب یک جلد مشتمل بر دو فصل ارائه می شود که فصل اول کتاب مربوط به ضوابط و مقررات لازمه در بتن و فصل دوم ان در مورد فرمولها و روشهای طراحی صحبت میکند.

توضیحات بخش اول

فصل اول – کلیات
فصل سوم- مصالح بتن
فصل چهارم- فولاد
فصل پنجم- استاندردهای مشخصات و آزمایش ها
فصل ششم- کیفیت بتن
فصل هفتم- اختلاط بتن و بتن ریزی
فصل هشتم جزییات آرماتور بندی
فصل نهم – ضوابط قالب بندی لوله ها و مجراهای مدفون در بتن و درزهای اجرایی

توضیحات بخش دوم

فصل دهم – اصول تحلیل و طراحی
فصل یازدهم – خمش و بارهای محوری
فصل دوازدهم – برش و پیچش
فصل سیزدهم – آثار لاغری و کمانش
فصل چهاردهم – تغییر شکل ها و ترک خوردگی ها
فصل پانزدهم – طراحی سیستم های دال دو طرفه
فصل شانزدهم – دیوارها
فصل هفدهم – شالوده ها
فصل هجدهم – مهار و وصله آرماتورها
فصل نوزدهم – ارزیابی ایمنی سازه های اجرا شده
فصل بیستم – ضوابط ویژه برای طراحی در برابر زلزله

دانلود

Posted on