ماده ۱ قانون کار

ماده یک قانون کار

ماده 1 ) کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.

Posted on