هد پمپ

فشار پمپ.

هد پمپ اینطور معنا میشود که یک پمپ تا چه ارتفاعی می‌تواند سیال را بالا برد.

در پمپ‌های سانتریفوژ واحد اندازه‌گیری هد بر حسب متر یا فوت است.

همچنین برای پمپ‌های روتاری و جا به جایی مثبت اغلب فشار پمپ بر حسب ، پوند بر اینچ مربع، کیلو پاسکال می‌باشد

Posted on