حباب ساز بتن

مواد افزودنی است که در بتن ایجاد حباب‌های ریز و یکنواخت هوا می‌نماید. به عبارت دیگر ماده‌ای که برای ایجاد حباب‌های ریز هوا در بتن به کار می‌رود، حباب ساز نامیده می‌شود. این حباب‌ها باید بعد از سخت شدن بتن با ملات در بتن باقی بمانند.

این مواد در بتن حباب بسیار ریز غیر مرتبط هوا ایجاد می کنند. (قطر حباب ها کمتر از 05/0 میلیمتر) کارایی بتن تازه و نفوذ ناپذیری بتن سخت شده به میزان قابل توجهی بیشتر می شود.
استفاده از مواد حباب ساز بتن علاوه بهبود کارائی و کاهش جداشدگی دانه ها باعث افزایش مقاومت بتن در برابر پوسته شدن و آب انداختن بتن تازه و بهبود مقاومت بتن در برابر سولفات ها می گردد.

Posted on