قرارداد پیمانکاری متر مربع

قرارداد ساخت بر اساس متر مربع زیر بنا

شبیه قرارداد پیمانکاری با قیمت ثابت است.

Posted on