پی شناور

از انواع پی ویژه

فونداسیون جبرانی

برای اجرای پی شناور  پي گسترده را ، در عمق پايين تر مستقر کرد و سپس با خاك حاصل از گودبرداري آنرا با بار ثقلي حاصل از روسازه معادل میکنند.

به بیان دیگر می توان گفت فشار در كف خاك گودبرداري شده تغيير نخواهد كرد. در این شرایط فشار خاک جا به جا شده با فشار ایجاد شده توسط ساختمان برابر می شود و در این صورت نشست رخ نمی دهد.

در اين حالت به نظر مي رسد كه سازه در روي خاك همانند كشتي در روي آب شناور است. از آن جایی که وزن خاک برداشت شده توسط وزن ساختمان جبران می شود، به آن ها فونداسیون جبرانی نیز گفته می شود.
زمانی که لایه های سست و ضعیف و نشست پذير تا عمق قابل توجهی وجود داشته باشند و استفاده از شمع هم امکان پذیر نباشد، از پی های شناور استفاده می شود.

 

 

Posted on