پمپ مایع داغ

پمپ روغن داغ ، پمپ آب داغ

این پمپ پیدا است برای انتقال سیالات با دمای بیش از 100 درجه سانتی گراد مورد استفاده قرار می گیرد.

پمپ مایع از زیرمجموعه پمپ های سانترفیوژ است.

 

Posted on