دستگیره هوشمند درب

( Smart door lock handle)

دستگیره هوشمند درب  از انواع دستگیره درب است که مجهز به یک قفل دیجیتال است و از ویزگی های آن برحوردار است.

 

Posted on