پمپ پره ای

پمپ وین/ Vane Pumps

از انواع پمپ روتاری است. پمپ پره ای  از نظر اصول کارکرد با پمپ دنده ای شباهت زیادی دارند. در پمپ پره ای، پره های نصب شده روی روتوری است که درون حفره جای دارد..

Posted on