پمپ اسکرو

Screw Pumps

پمپ پیچی

از انواع پمپ روتاری می باشد.پمپ اسکرو یک پمپ جابجایی مثبت است که حاوی یک یا چند پیچ می باشد. مکانیزم این پمپ به گونه ای است که با هر دور گردش، حجم مشخصی از سیال جابجا می گردد. لذا با افزایش سرعت دورانی دبی سیال نیز افزایش می یابد. در تمام پمپ های اسکرو سرعت چرخش پمپ با توجه به ویسکوزیته سیال تعیین می گردد. در صورت افزایش ویسکوزیته سرعت پایین تری برای گردش انتخاب می شود.

Posted on