پمپ رفت و برگشتی

(Reciprocating)

پمپ رفت و برگشتی از انواع پمپ  جابجایی مثبت می باشد. که از حرکات رفت و برگشتی  برای اهداف پمپاژ استفاده می کند.پمپ رفت و برگشتی وسیله ای مکانیکی است که انرژی مکانیکی سیال را به انرژی هیدرولیک (انرژی فشار) تبدیل می کند.

 

انواع پمپ رفت و برگشتی

پمپ پیستونی
پمپ  پلانچر
پمپ دیافراگمی
پمپ رفت و برگشتی با مخزن هوا
پمپ رفت و برگشتی دو اثر
پمپ رفت و برگشتی تک مرحله ای
پمپ رفت و برگشتی دو مرحله ای
پمپ رفت و برگشتی تک اثر

Posted on