پمپ پیستونی

پمپ پیستونی
از انواع  پمپ رفت و برگشتی  می باشد. که از پیستون برای اهداف پمپاژ استفاده می کند.پمپ رفت و برگشتی وسیله ای مکانیکی است که انرژی مکانیکی سیال را به انرژی هیدرولیک (انرژی فشار) تبدیل می کند. از یک پیستون برای پمپاژ سیال از یک مکان به مکان دیگر استفاده می کند.

پمپ بتن پیستونی از انواع پمپ پیستونی است.

 

انواع پمپ پیستونی

پمپ پیستونی بالابر
پمپ پیستونی قدرتی
پمپ پیستونی محوری
پمپ پیستونی شعاعی

Posted on