پکیج دو مبدل

پکیج مونوترمیک / Monothermic

در این نوع پکیج دیواری از دو نوع مبدل استفاده می شود ، مبدل اصلی و مبدل صفحه ای

برای تامین گرمایش محیط از مبدل اصلی (Gas water heat wxchanger ) استفاده می گرددبه این صورت که در حالت زمستانی پمپ دستگاه فعال بوده و با گردش آب در مبدل اصلی که در تماس مستقیم با شعله مشعل است تامین می گردد

حال زمانی که مصرف کننده درخواست آبگرم مصرفی را دارد پمپ دستگاه مجددا فعال شده و با گردش آب شهر در مبدل ثانویه صفحه ای (Water Heat exchanger) آبگرم مصرفی را تامین می کند .

مبدل ثانویه به این گونه کار می کند که با قرار گیری آب سرد مصرفی در مجاور آبگرمی که توسط مبدل اصلی ایجاد شده آبگرم مصرفی را تحویل می دهد.

در این پکیج دیواری به جهت ثابت بودن دبی عبوری و کنترل بهتر دمای سیال ، حرارت تحت کنترل بوده و آبگرم مصرفی به صورت مطبوع بدست می آید و ضمننا در شرایط کارکرد یکسان ، با توجه به اینکه آبگرم مصرفی با شعله مشعل تماس مستقیم ندارد ، تشکیل رسوب بر جدار داخلی مبدل صفحه ای به مراتب دیرتر از پکیج دیواری تک مبدل اتفاق می افتد.

 

Posted on