سیستم اعلام حریق دستی

سیستم اعلام حریق دستی

از انواع سیستم اعلام حریق می باشد.در سیستم های اعلام حریق دستی ، کشف و اعلام حریق توسط افراد حاضر در محل صورت می گیرد. در واقع انواع اعلام حریق دستی شامل کاشف خودکار نمی باشند و بدون اپراتور کارایی ندارند.

Posted on