سیستم اعلام حریق متعارف

سیستم اعلام‌حریق کانونشنال

سیستم اعلام حریق غیر آدرس پذیر / Conventional

از انواع سیستم اعلام حریق اتوماتیک می باشد.در سیستم های اعلام حریق متعارف چندین دتکتور و شستی یک منطقه (زون) از ساختمان را پوشش می دهند و در قالب یک مدار به هم پیوسته به کنترل پنل مرکزی متصل می شوند. در واقع فضای تحت نظارت به تعدادی زون تقسیم شده و هر مدار نماینده یک زون می باشد. در هنگام وقوع آتش سوزی با به کار افتادن انواع اعلام حریق ، زون مربوطه نیز بر روی پنل کنترل اعلام حریق مشخص می شود. و با مراجعه به زون مشخص شده، می توان اقدام به اطفا حریق نمود.

تقاوت سیستم اعلام‌حریق متعارف و سیشتم اعلام حریق آدرس پذیر

Posted on