مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان – تاسیسات بهداشتی

مبحث 16 مقررات ملی ساختمان, بیانگر حداقل الزامات در مورد تاسیسات بهداشتی است. در این مبحث مواردی از قبیل: لوله‌کشی و ذخیره سازی آب مصرفی در ساختمان، لوله‌کشی فاضلاب بهداشتی، لوله‌کشی آب باران ساختمان، توزیع آب مصرفی در ساختمان، بست و تکیه‌گاه، ارائه شده است.

احکام این مبحث از مقررات ملی ساختمان باید تاسیسات مندرج در دامنه کاربرد را با اهداف ایمنی، بهداشت، آسایش، بهره دهی مناسب و صرفه اقتصادی کنترل کند. راهبری و نگهداری تاسیسات بهداشتی ساختمان نیز باید با رعایت الزامات این مبحث انجام شود. اجرای کار و نصب تاسیسات بهداشتی باید با رعایت پایداری و مقاومت سازه‌ای ساختمان انجام گیرد و مراقبت شود که در جریان اجرای تاسیسات و بهره‌برداری از لوازم بهداشتی هیچ آسیبی به دیوارها و دیگر اجزای ساختمان وارد نشود.

فهرست مبحث 16:
• الزامات
• تعاریف
• اقدامات کلی
• توزیع آب مصرفی در ساختمان
• لوله‌کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان
• هواکش فاضلاب
• لوازم بهداشتی
• لوله‌کشی آب باران ساختمان
• بست و تکیه‌گاه
پيوست1 اندازه گذاري لوله هادرلوله كشي توزيع آبمصرفي ساختمان
پيوست2 علائم ترسيمي درلوله كشي توزيعآب مصرفي ساختمان
پيوست3 اندازه گذاري لوله هادرلوله كشي فاضلاب بهداشتي ساختمان
پيوست4 علائم ترسيمي درلوله كشي فاضلاب بهداشتي ساختمان
پيوست5 اندازه گذاري لوله هادرلوله كشي هواكش فاضلاب
پيوست6 علائم ترسيمي درلوله كشي هواكش فاضلاب
پيوست7 اندازه گذاري لوله هادرلوله كشي آب باران ساختمان
پيوست8 علائم ترسيمي درلوله كشي آبباران ساختمان
پيوست9 بازگرداني فاضلاب خاكستري

دانلود مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان – تاسیسات بهداشتی
( آخرین ویرایش – مستقیم از سایت وزارت راه و شهر سازی – دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان )

 

Posted on