ایزولاتور اعلام حریق

(Fire Alarm Isolator)

ایزولاتر اعلام حریق  از تچهیزات سیستم اعلام حریق است که به گونه‌ای طراحی شده تا میزان در معرض خطر گرفتن یک مدار توسط خطای اتصال کوتاه را محدود کند.

انواع ایزولاتور اعلام حریق

Posted on