بیم دتکتور فرستنده گیرنده

 

از انواع بیم دتکتور است.دربیم دتکتور فرستنده گیرنده ، فرستنده و گیرنده با فاصله از هم نصب می شوند. پرتو توسط فرستنده به طور مستقیم به گیرنده ارسال می شود. به عبارتی دیگر این آشکار ساز های دودی دارای فرستده و گیرنده نور جداگانه هستند که فرستنده در یک دیوار و گیرنده در دیوار مقابل نصب میگردد.

Posted on