بیم دتکتور رفلکتوری

 

از انواع بیم دتکتور است. در دتکتور رفلکتور ، فرستنده و گیرنده در یک محفظه باید قرار دارند و در طرف دیگر آنها یک رفلکتور قرار می گیرد. سیگنال ارسالی از فرستنده با رفلکتور برخورد کرده به دستگاه برگشته و گیرنده دریافت می کند.

Posted on