کوپلرجوشی

نوعی وصله مکانیکی میلگرد برای اتصال آرماتور به سطح  فلزی می باشد. یک طرف وصله مکانیکی یا کوپلرجوشی دارای رزوه های باریک، از یک سو می باشد که از کوپلر استاندارد کوچک‌تر است. انتهای دیگر این کوپلرها مستقیماً به سطح فلزی جوش خورده اند.این نوع کوپلرها برای سطوح فلزی مناسب می‌باشند.

Posted on