ماده 8 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده هشت قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 8 ) مراجعه به دفاتر املاک برای اشخاص ذینفع مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه جایز است.

Posted on