ماده ۴ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی

ماده چهار قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی

ماده 4) تعهدات موضوع این قانون شامل موارد زیر است که به بیمه شده درصورت احراز شرایط ارائه خواهد شد:

الف – حوادث و بیماریها.

ب – غرامت دستمزد.

ج – ازکارافتادگی‌.

د – بازنشستگی‌.

ه- – فوت‌.

تبصره- افراد خانواده بیمه شده جهت برخورداری از خدمات موضوع بند(الف‌) این ماده طبق ماده(۵۸) قانون تأمین‌اجتماعی ودرمورد بازماندگان طبق مواد(۸۱) و(۸۲) قانون یاد شده تعیین می‌گردند.

Posted on