ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری

ماده سه آیین‌ نامه اجرایی قانون زمین شهری

ماده 3) تعریف مسکن مناسب موضوع ماده (۷) قانون و ضوابط آن به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است که به موجب دستورالعملی ضوابط آن را تهیه و جهت اجرا ابلاغ می‌نماید.

Posted on