ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری

ماده چهار آیین‌ نامه اجرایی قانون زمین شهری

ماده 4) منظور از استفاده از مزایای مواد (۶) و (۸) قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ عبارت است از:

الف – اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری.

ب – عمران و احیا در زمین، بدون اخذ پروانه به وسیله مالک یا انتقال گیرنده از او با سند عادی.

Posted on