تجهیزات ایمنی کار در ارتفاع

تجهیزات حفاظت فردی کار در ارتفاع

از تجهیزات حافظت فردی در کار است .این تجهیزات برای مشاغلی ضروری است که افراد در آن مجبور به کار کردن در ارتفاع بیشتر از ۲ متر هستند. به تناسب میزان ارتفاع از تجهیزات مناسبی برای حفظ ایمنی افراد استفاده می‌شود.
از جمله وسایلی که به عنوان تجهیزات حفاظت فردی PPE برای کار کردن در ارتفاع استفاده می‌شود، عبارت است از:

هارنس ایمنی
کلاه ایمنی کار در ارتفاع
طناب دینامیک
کارابین
پابند بالارونده
تسمه تکیه‌ گاهی
فال ارست
یومار

Posted on