فال ارست

ابزار جلوگیری از سقوط
از تجهیزات ایمنی کار در ارتفاع است. فال ارست  دستگاه محدود کننده و متوقف کننده سقوط می باشد و بر اساس آیین نامه موجود در حوزه تجهیزات ایمنی باید دارای حداقل فاصله ایمن باشد تا از سقوط فرد و یا آسیب های احتمالی در حین سقوط جلوگیری کند.
این قطعه به صورت موقت بر روی یک تکیه گاه مانند نردبان وصل می شود تا از جان فرد عامل محافظت کند و مانع از سقوط وی در ارتفاع شود.

اجزای فال ارست

یک طناب افقی یا عمودی
لنیارد
ابزار قفل شونده
هارنس
شوک گیر

 

Posted on