حدوث

نو پیدا شدن.واقع شدن امر تازه. رخ دادن.پدید آمدن چیز تازه.

Posted on