شخص حقوقی

مقابل واژهٔ شخص حقیقی ،  گروهی از افراد که دارای منافع، اهداف و فعالیت‌های مشترکی هستند در کنار هم قرار می گیرند و قانون آنها را دارای حق و تکلیف بشناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قائل شود شخصیت حقوقی ایجاد شده است.
این اشخاص دارای حقوق تکالیف و اموالی هستند که به طور کلی از اموال و حقوق و دارایی افرادی که آن را تشکیل می دهندجدا می باشد.
شخص حقوقی می‌تواند در عرصه‌ها و موضوعات گوناگون و برای نیل به اهداف مختلفی پدید آید.

اشخاص حقوقی دودسته اند :

  • شخص حقوقی حقوق خصوصی
    مانند یک شرکت تجاری یا یک نهاد غیر تجارتی باشد، برای رسیدن به اهداف مالی و انتفاعی و یا غیر انتفاعی  تأسیس می‌شوند مانند انواع شرکت‌های تجاری
  • شخص حقوقی حقوق عمومی
    که برای ارائه‌ی خدمات عمومی و اداری ایجاد می‌شوند مانند دولت شهرداری‌ها یا دانشگاه‌ها.
Posted on