مدیر معاملات

شخصی که معاملات  شخص دیگر را مدیریت میکند.

مدیر معاملات یک شخص است که مسئولیت اجرای و مدیریت تمامی فعالیت‌های مربوط به معاملات شخص دیگر را بر عهده دارد.

این شخص به طور کلی وظایف زیر را بر عهده دارد:

1. برنامه‌ریزی و سازماندهی: مدیر معاملات باید برنامه‌های استراتژیک و تاکتیکال را برای انجام معاملات تهیه کند و فعالیت‌های مختلف را به صورت منظم سازماندهی کند.

2. تحلیل بازار: این شخص باید بازار را به طور دقیق تحلیل کند، شناسایی فرصت‌ها و تهدیدات رقابتی را انجام داده و استراتژی‌های مناسب جهت بهبود عملکرد در بازار را توسعه دهد.

3. نظارت بر عملکرد: مدیر معاملات باید عملکرد تجارت خود را نظارت کند، عوامل کلیدی عملکرد را شناسایی کند و اقدامات مناسبی را برای بهبود آن‌ها اتخاذ کند.

4. مدیریت ریسک: این شخص باید ریسک‌های مربوط به معاملات را شناسایی کند و استراتژی‌های مناسب جهت کاهش آن‌ها توسعه دهد. همچنین، باید برنامه‌های بحرانی جهت مقابله با هرگونه خطر و نقصان در عملکرد تجارت را تعیین کند.

5. مذاکره و قرارداد: مدیر معاملات باید قادر باشد در مذاکرات با شرکای تجاری، قرارداد‌های مناسب را امضاء کند و به دست آوردهای سودآور تجارت سازمان خود افزودگی کند.

6. همکاری با دپارتمان‌های دیگر: این شخص بایستی با دپارتمان‌های دیگر سازمان، به خصوص بازاریابی، تولید و حسابداری همکاری نماید تا هماهنگی لازم بین فعالیت‌های مختلف صورت دهد.

	
Posted on