کوپلر انتهایی

نوعی وصله مکانیکی میلگرد ، در آرماتور بندی  اتصال تیر به ستون  بوسیله خم انتهای آرماتور ایجاد می گردد. این امر موجب بوجود آمدن اشکال در موقعیت آرماتور و افزایش تراکم می گردد.

کوپلر انتهایی جایگزین خم انتهای آرماتور شده و متعاقباً موجب کاهش تراکم و آسان سازی موقعیت آرماتور خواهد شد. تحمل نیرو توسط کوپلر انتهایی بر مبنای تئوری مخروط برش در بتن صورت می گیرد.

Posted on