دتکتور شعله آدرس پذیر

دتکتور شعله آدرس پذیر
این نوع دتکتور شعله از انواع دتکتور هوشمند و از اجزای سیستم اعلام حریق آدرس پذیر است.
دتکتور شعله آدرس ‌پذیر  در سیستم آدرس پذیر دارای یک آدرس اختصاصی میباشند که درصورت ارسال سیگنال بر روی پنل کنترل اعلام حریق آدرس دقیق دتکتور مربوطه مشخص می‌گردد.

Posted on