کابل هالوژن فری

کابل  هالوژن فری از انواع کابلضد حریق است. در هنگام آتش سوزی ، از خود گاز های مضر و سمی تولید نمی کنند. این نوع کابل ها معمولا در محیط های سرپوشیده مورد استفاده قرار می گیرند و از ایجاد خفگی ناشی از آتش سوزی، جلوگیری می کنند. کابل های هالوژن فری در برابر آتش، تا دمای 70 درجه سانتی گراد از خود مقاومت نشان می دهند.

Posted on