آژیر اعلام حریق

آژیر اعلام حریق یک وسیله‌ای شنیداری است در سبستم اعلام حریق که با استفاده از صدا به افراد ساکن در ساختمان وقوع حریق را اطلاع می‌دهد.

انواع آژیر اعلام حریق

آژیر اعلام حریق آدرس پذیر

آژیر اعلام حریق متعارف

Posted on