تنالیته رنگ

تنالیته رنگ به میزان شدت و روشنایی یک رنگ اشاره دارد. در واقع، تنالیته رنگ نشان دهنده مقدار نوری است که توسط یک سطح یا جسم بازتاب می‌شود. این مقدار نور بر اساس درصد بازتاب نور توسط سطح یا جسم محاسبه می‌شود.

به عبارت دیگر، تونالیته رنگ نشان دهنده قدرت چشم انداز و شدت روشنایی است که چشم به آن خیره می‌شود.

Posted on