سنگ‌ شالدار

ناهمگونی طرح سنگ ساختمانی که از زیبای سنگ میکاهد شال سنگ میگویند.

اینوع سنگ ها را سنگ شالدار میگویند.

اعلب در سنگ گرانیت

Posted on