پی کیسون جعبه ای

(Box caissons)

پی کیسون باز

از انواع پی کیسون است .

کیسون جعبه ای ، یک جعبه بتنی پیش ساخته که بر روی پایه های آماده تنظیم شده و پس از قرار گرفتن در محل، آن را با بتن پر می کنند تا بخشی از سازه دائمی مانند پایه یک پل شود. ساختارهای بتنی توخالی معمولاً چگالی کمتری نسبت به آب دارند، بنابراین یک جعبه باید مهار شود تا از شناور ماندن آن جلوگیری شود تا زمانی که بتوان آن را با بتن پر کرد.

 

Posted on